Privacy Policy

Het Privacybeleid is van toepassing op de website www.orafirminia.be (hierna verwijzen wij naar de ‘Website’). De Website werd opgericht om het publiek en de bezoekers (hierna ‘Bezoekers’ of ‘U’) in te lichten over ORAFIRMINIA producten en diensten. ORAFIRMINIA fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en in deze hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor elke verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens die zij bekomt van of via de Website. Het Privacybeleid beschrijft welke verschillende elementen van uw persoonsgegevens zullen worden verzameld, voor welke doelen deze worden verzameld, elke uitwisseling van deze gegevens met derde partijen, uw rechten als betrokkene en de genomen maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid van toepassing is op de gegevens die werden verzameld door middel van cookies.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wanneer u de Website bezoekt, zal ORAFIRMINIA de volgende persoonsgegevens verzamelen:
· Cookies: dit betreft gegevens over het tijdstip waarop u de Website bezoekt, uw persoonlijke instellingen en uw browse gedrag. Wij verzamelen deze informatie via een automatisch werkend systeem wanneer u de Website bezoekt. Cookies zijn noodzakelijk om de navigatie en uw webbrowser ervaring te verbeteren, voor meer informatie raadpleeg onze Cookiebeleid.
· Identificatiegegevens: er worden enkel persoonsgegevens verzameld wanneer u beslist om identificatiegegevens te verstrekken op de Website, zoals uw e-mailadres. Gegevens kunnen door u enkel op vrijwillige basis worden verstrekt. Wij rekenen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij zullen uw gegevens enkel gebruiken voor marketing doeleinden nadat u hiertoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. U kunt steeds uw gegeven toestemming intrekken. (zie Sectie 4.3.). Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u gebruik maakt van onze contactvoorzieningen, zoals de helpdesk dienst die verbonden is met ORAFIRMINIA en de Website, dat uw berichten (tekst, etc.) en andere gerelateerde technische informatie (zoals de herkomst van de communicatie, de tijd en duur van de communicatie, de beweerde identiteiten van de deelnemers) kunnen worden opgenomen en bewaard voor een periode van maximum 1 maand. Deze periode laat ons ons toe om de effectiviteit en de prestaties van onze contactvoorzieningen te evalueren, alsook om elke poging van onrechtmatig gebruik van onze contactvoorzieningen aan te pakken.

 1. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die door u werden verstrekt:
· Om u te informeren over eender welke ontwikkeling die in verband staat met onze producten en diensten;
· Om te reageren op uw verzoek tot inlichtingen;
· Om onze Website te evalueren en te verbeteren;
· Om toepasselijke juridische vereisten en industriële normen na te leven;
· Om onderzoek, analyses en controles uit te voeren zodat wij onze diensten kunnen behouden, beschermen en verbeteren.
Houd er rekening mee dat wij uw gegevens gedurende 2 jaar verwerken, te rekenen vanaf de datum dat deze gegevens aanvankelijk werden verzameld. Uw gegevens worden bewaard voor een periode van maximum tien jaar voor bewijsgerelateerde doeleinden. Indien wij uw gegevens verwerken voor andere doeleinden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld via een bijzondere aankondiging.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ DELEN

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in dit Privacybeleid of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld. Wij mogen persoonsgegevens delen met verbonden entiteiten of met derde partijen die, voor onze rekening aan gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in dit Privacybeleid. Wij vereisen van deze gegevensverwerkers dat zij de privacy en de veiligheid waarborgen van de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken: (i) wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht, (ii) wanneer rechtshandhavingsautoriteiten of andere overheidsambtenaren ons daartoe verplichten, (iii) wanneer wij van oordeel zijn dat de bekendmaking van deze gegevens noodzakelijk en geschikt is om de lichamelijke integriteit of enige financiële schade te voorkomen, of (iv) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met ons Privacybeleid.

 1. DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN
  4.1. Recht op toegang en verbetering
  Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan onder andere door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart (paspoort of ander identiteitsbewijs) naar info@orafirminia.be of door een brief te verzenden naar ORAFIRMINIA, EREMBODEGEM-DORP 129, 9320 EREMBODEGEM, België. Gelieve er rekening mee te houden dat cookies kunnen worden beheerd via uw web browser. Voor meer informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt instellen, raadpleeg ons Cookiebeleid.

4.2. Recht om gegevens te wissen
U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart (paspoort of ander bewijs van identiteit) naar info@orafirminia.be of door een brief te schrijven naar ORAFIRMINIA, EREMBODEGEM-DORP 129, 9320 EREMBODEGEM, België. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal ORAFIRMINIA geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zal zij deze persoonsgegevens niet meer bewaren voor bewijsgerelateerde doeleinden gedurende de voorziene periode van maximum tien jaar.

4.3. Recht op verzet
Wanneer u de Website bezoekt zult u worden verzocht om in te stemmen met bepaalde vormen van gegevensverwerking. U heeft het recht om uw instemming op gelijk welk moment terug in te trekken. Wanneer u niet langer wenst dat uw gegevens worden verwerkt voor directe marketing doeleinden, kunt u altijd uw instemming hiervoor terug intrekken. Gelieve ons uw bezwaren te verzenden, met een kopie van uw identiteitskaart (paspoort of enig ander identiteitsbewijs) naar info@orafirminia.be of door een brief te schrijven naar ORAFIRMINIA, EREMBODEGEM-DORP 129, 9320 EREMBODEGEM, België. Het intrekken van uw instemming zal er niet toe bijdragen dat de eerdere verwerking van gegevens ongeldig wordt. Daarnaast kan een intrekking van uw toestemming ook een impact hebben op het vlotte verdere gebruik van de Website. ORAFIRMINIA haar diensten niet optimaal leveren zonder de noodzakelijke elementen van uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

 1. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN
  Wij beschikken over doeltreffende technische, organisatorische en fysieke waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of onrechtmatige vernietiging, ongewenst verlies, onbevoegde wijziging, bekendmaking of toegang, tegen misbruik en enige andere onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. De genomen veiligheidsmaatregelen variëren naargelang het type van gegevens dat werd verwerkt en hoe deze werden verzameld en/of bewaard.

De genomen veiligheidsmaatregelen variëren naargelang het type van gegevens dat werd verwerkt en hoe deze werden verzameld en/of bewaard. Wanneer u online bepaalde persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij de Secure Socket Layer (SSL) technologie die voldoet aan de industriële norm voor encryptie op het internet. Deze technologie beschermt de door u verstrekte persoonsgegevens doordat zij alle gegevens die van uw computer worden verstuurd naar onze server, ontoegankelijk maakt.

Houd er rekening mee dat gebruiks-logs voor een periode van tien jaar mogen worden bewaard vanaf de laatste keer dat u zich heeft ingelogd op de Website.

 1. GEGEVENSOVERDRACHT
  Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Unie verstuurd, noch op een andere manier overgedragen die hierboven niet werd uitgelegd.
 2. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
  Het Privacybeleid kan op geregelde tijdstippen worden gewijzigd naar aanleiding van aanpassingen in onze privacyaanpak. Wij zullen een duidelijke aankondiging plaatsen op onze Website om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid en bovenaan deze aankondiging zal kenbaar worden gemaakt op welke datum het Privacybeleid het laatst werd gewijzigd.
 3. CONTACT OPNEMEN
  Indien u verdere vragen of heeft over dit Privacybeleid, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

ORAFIRMINIA,
EREMBODEGEM-DORP 129
9320 EREMBODEGEM
België
Email: info@orafirminia.be